ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

Χρηματοδοτείτε ένα έργο ή δεσμεύεστε σε κάποιο έργο; Οι διαδικασίες παρακολούθησης παρέχουν στους χρηματοδότες και τους επενδυτές την απαραίτητη προστασία κατά τη λήψη αποφάσεων χρηματοδότησης ακινήτων ή επενδύσεων, αντιμετωπίζοντας όλες τις τεχνικές πτυχές που σχετίζονται με τις οικονομικές και νομικές απαιτήσεις ενός έργου ή ενός πλαισίου.

Η Παρακολούθηση Έργου πραγματοποιείται για λογαριασμό μιας σειράς τύπων Πελατών όπως:

 • Χρηματοδοτικό ίδρυμα, το οποίο θα αποκτήσει το καθεστώς ως επένδυση μετά την ολοκλήρωσή του

 • Ενοικιαστή ή αγοραστή που αναλαμβάνει δέσμευση μίσθωσης ή αγοράς ακινήτου μετά την ολοκλήρωσή του

 • Τράπεζα ή άλλη εταιρεία χρηματοδότησης της ανάπτυξης, όταν το δάνειο λήγει στο τέλος της περιόδου ανάπτυξης

 • Χρηματοδότες επιχορηγήσεων

 • Χρηματοδότες πρωτοβουλιών ιδιωτικής χρηματοδότησης και τελικοί χρήστες.

Παρέχουμε με συνέπεια στους πελάτες μας συμβουλές εξοικονόμησης κόστους ή κέρδους. Αυτό σημαίνει αμερόληπτη καθοδήγηση σχετικά με τα προγράμματα απόκτησης, επενδύσεων και ανάπτυξης, με βάση τη δέουσα επιμέλεια και τις πληροφορίες σχετικά με τον κατασκευαστικό κίνδυνο.

Λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις περιπλοκές των τοπικών αγορών, έχουμε προσαρμόσει την προσφορά υπηρεσιών μας για να καλύψουμε τις εξατομικευμένες ανάγκες των έργων. Ελλείψει επίσημων τοπογραφικών ρόλων στην Ελλάδα, ευθυγραμμίζουμε την προσέγγισή μας και την παροχή υπηρεσιών με τις αρχές του RICS και μεθοδολογία έρευνας όπως υιοθετήθηκε από τον οργανισμό μας.

Σε περιπτώσεις όπου καλούμαστε να παρέμβουμε για να μαζέψουμε τα μέρη όταν κάτι δυστυχώς έχει πάει στραβά, αναπτύσσουμε εξειδικευμένη διαχείριση αποκατάστασης έργων, η οποία περιλαμβάνει την αναδιάρθρωση προβληματικών ή προβληματικών σχεδίων, τον εντοπισμό ζητημάτων και την παροχή εποικοδομητικής και συνεργατικής υποστήριξης.

Το πεδίο παρακολούθησης του έργου είναι προσαρμοσμένο σε κάθε μεμονωμένο έργο και στις ανάγκες των πελατών με επιλογές που περιλαμβάνουν:

 • Συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τη βιωσιμότητα

 • Ανασκόπηση έργου – μελέτη, υπηρεσίες αναδόχου

 • Χρηματοοικονομική αξιολόγηση – συμπεριλαμβανομένης της μεθοδολογίας αποτίμησης και των βασικών πληροφοριών, των προβλεπόμενων ταμειακών ροών και των χρηματοοικονομικών παραγόντων

 • Συμφωνίες παροχής συμβουλών και κατασκευής

 • Κόστος κατασκευής – παροχή συμβουλών σχετικά με υπερβάσεις, εξέταση αιτημάτων ανάληψης βάσει προβλέψεων και σχεδίου κόστους

 • Κατασκευαστικό πρόγραμμα – παρακολούθηση της προόδου σε σχέση με τους όρους της συμφωνίας και της προγραμματισμένης προόδου, έγκαιρη προειδοποίηση καθυστερήσεων, φωτογραφίες προόδου

 • Κατασκευή - παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τα σχέδια και τις προδιαγραφές, παροχή συμβουλών σχετικά με τον αντίκτυπο των διακυμάνσεων στο κόστος και την ποιότητα

 • Πρακτική ολοκλήρωση - επιβεβαίωση εκπλήρωσης όρων, μη νόμιμων και νόμιμων συγκαταθέσεων, πλήρης τεκμηρίωση, εκκρεμείς εργασίες, μελλοντικές συστάσεις

Ο χρόνος, το κόστος και η ποιότητα είναι το κλειδί για την επιτυχία ενός έργου. Διεξάγουμε τακτικούς «ελέγχους υγείας» – για να διατηρήσουμε την κατανόηση και τον έλεγχο σε κάθε στάδιο. Ένας προληπτικός έλεγχος κορυφώνεται με μια αξιολόγηση κινδύνου για το έργο και συστάσεις. Αυτές οι συστάσεις κλιμακώνονται σε λύσεις: παρέχουμε συμβουλές σχετικά με τον τρόπο ανάκτησης, μετριασμού και βελτίωσης προβληματικών έργων. Όταν ένα έργο είναι υπό τον έλεγχό μας από την αρχή, προλαμβάνουμε – με προληπτικό τρόπο – τους κινδύνους και προτείνουμε στρατηγικές μετριασμού για την ελαχιστοποίησή τους.

Μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες παρακολούθησης έργων στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά στους ακόλουθους τομείς:

 • Ξενοδοχειακός Τομέας και Αναψυχή

 • Γραφεία

 • Εμπορικά Πάρκα

 • Εξελίξεις μικτής χρήσης

 • Βιομηχανία & Εφοδοασμός

 • Ψηλά Κτίρια

 • Οικιστικό

 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

 • Τομέας Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)