ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΗ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει επίσης τις υπηρεσίες να γίνει εκπρόσωπος του επενδυτή, όταν επενδύει σε ένα νέο έργο. Η έμπειρη ομάδα μας, ως εκπρόσωποι επενδυτών, επιτρέπει στους επενδυτές να επικεντρωθούν πιο επαγγελματικά στο έργο τους. Μπορούμε να ξεκινήσουμε την παροχή αυτών των υπηρεσιών, πριν, κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του νομικού και τεχνικού ελέγχου, παρέχοντας τεχνική και διαχειριστική εμπειρογνωμοσύνη για τη διαχείριση των κινδύνων και την παρακολούθηση της προόδου ενός έργου. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ανάλυση του κατά πόσον ο κύριος του έργου, ο μελετητής ή ο ανάδοχος έχει την απαραίτητη εμπειρία και ικανότητα να ολοκληρώσει αποτελεσματικά το έργο, τον συντονισμό μεταξύ των εμπλεκομένων και του επενδυτή, τη διασφάλιση της ικανοποίησης των αναγκών του επενδυτή και, τέλος, την επίβλεψη ολόκληρου του έργου και τη διαβίβαση όλων των απαιτούμενων πληροφοριών στον επενδυτή. Τελευταία αλλά εξίσου σημαντικό, παρέχουμε όλες τις διαθέσιμες επιλογές για τη χρηματοδότηση του έργου σας, προκειμένου να αξιοποιήσετε στο έπακρο την επένδυσή σας. Η διαφάνεια και η ακεραιότητα είναι ο κύριος παράγοντας για την παροχή αυτής της υπηρεσίας, καθώς καταβάλλουμε προσπάθειες για τη δημιουργία ενός επιτυχημένου και σοβαρά κερδοφόρου χαρτοφυλακίου έργων για κάθε επενδυτή μας.