ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους επαγγελματίες οπλισμένους με εμπειρία παγκόσμιας εμβέλειας και αντλώντας από μια εις βάθος γνώση των τοπικών αγορών. Εστιάζουμε στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε αποτίμησης με άψογο επαγγελματισμό και υψηλό αίσθημα ευθύνης. Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες εκτίμησης σύμφωνα με τα πρότυπα του RICS και τις απαιτήσεις του ακινήτου και της υπόθεσης. Το εύρος των υπηρεσιών μας και η ουσιαστική τεχνογνωσία μας, μας καθιστούν χρήσιμους και αξιόπιστους συνεργάτες για ιδιώτες, επιχειρήσεις, οργανισμούς και διάφορους φορείς, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι εκτιμητικές μας υπηρεσίες για τα ακίνητα ακολουθούν τα πρότυπα του RICS και είναι για:

 • Εμπορικά και οικιστικά (αυτόνομα κτίρια ή τμήματά τους, γραφεία και καταστήματα λιανικής, εμπορικά κέντρα, κτίρια κατοικιών, χώρους στάθμευσης, κινηματογράφους ή θέατρα, κτίρια υπό κατασκευή κ.λπ.)

 • Αστικά και μη αστικά αγροτεμάχια (σε αστικές, περιαστικές και αγροτικές περιοχές που δεν εντάσσονται σε πολεοδομικές ζώνες σε όλη την Ελλάδα)

 • Ξενοδοχεία και εξοχικές κατοικίες (εκτίμηση κεφαλαιουχικής αξίας και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος)

 • Αποθήκες και βιομηχανική ιδιοκτησία (εργοστάσια, ναυπηγεία, χαλυβουργεία, λατομεία, διυλιστήρια πετρελαίου, μονάδες αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, πρατήρια καυσίμων κ.λπ.)

 • Πολεοδομική διερεύνηση (κατηγορία χρήσεων γης και αναπτυξιακοί κανονισμοί, περιορισμοί ζωνών και ανάπτυξης, θέματα ακτογραμμής, καθώς και περιβαλλοντικές, δασικές, αρχαιολογικές και άλλες παράμετροι)

 • Εκτιμήσεις δικαιωμάτων ακίνητης περιουσίας (δικαιώματα χρήσης, υπεραξία, άδειες κ.λπ.)

Οι υπηρεσίες μας παρέχονται σε:

 • Εταιρείες που σχεδιάζουν την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο απαιτούν αμερόληπτη και αντικειμενική αποτίμηση των περιουσιακών τους στοιχείων για σκοπούς λήψης αποφάσεων, επιθυμούν να αξιολογήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τα ΔΠΧΑ, χρειάζονται αποτίμηση ακινήτων για να ικανοποιήσουν τις επαγγελματικές τους ανάγκες

 • Τράπεζες ή χρηματοοικονομικούς οργανισμούς που: αναζητούν μια μορφή ασφάλειας στο πλαίσιο της χορήγησης ενυπόθηκων δανείων Ιδιώτες

 • Επενδυτικούς οργανισμούς

 • Κατασκευαστές και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων

 • Διεθνείς πελάτες του λιανεμπορίου και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις